796-616-515 arekdyrka@gmail.com

Cyfrowy Polsat poinformował, że zgodnie z decyzją nr DDK 6/2014 wydaną przez prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) w dniu 23 grudnia 2014 roku, wobec dotychczasowych abonentów nastąpi zmiana treści wzorców umownych dotycząca okresu wypowiedzenia oraz przedłużania umowy.

Zmiana zostanie wprowadzona zgodnie z art. 60a ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 243), poprzez wysyłkę do abonentów zawiadomień o zmianach warunków umowy (zawiadomienie), realizowaną partiami w okresie od stycznia – do czerwca 2015 roku W zawiadomieniu wskazana będzie treść zmian oraz data ich wejścia w życie wraz z informacją o prawie i terminie wypowiedzenia umowy w przypadku braku akceptacji zmian.

Cyfrowy Polsat informuje, że od daty wskazanej w zawiadomieniu (daty wejścia w życie zmian określonej indywidualnie dla każdej partii wysyłek):

– abonenci będą uprawnieni do wypowiedzenia umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, następującego po okresie rozliczeniowym, w którym drugiej stronie doręczono oświadczenie o wypowiedzeniu umowy;
– skutkiem upływu okresu podstawowego nie będzie przedłużenie umowy na okres dodatkowy (kolejny okres oznaczony), lecz przekształcenie w umowę zawartą na czas nieoznaczony, o ile abonent nie złoży na piśmie przeciwnego oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy z końcem okresu podstawowego, co najmniej na jeden okres rozliczeniowy (nie dłuższy niż miesiąc) przed upływem terminu obowiązywania okresu podstawowego